Departament Istorie

Rădăcinile actualului Departament de Istorie trebuie căutate în fosta Catedră de Istorie a Institutului  Pedagogic de 3 ani din Oradea, înfiinţată în 1965, la numai un an de la debutul Facultăţii de Istorie-Geografie (1964). Ea a funcţionat până în 1977 când, prin reorganizarea învăţământului superior al vremii, specializarea Istorie-Geografie intră în lichidare, încetându-şi activitatea în 1979. În fruntea Catedrei, în cei 12 ani ai existenţei sale, s-au perindat istoricii Hadrian Daicoviciu (1965-1966), Margareta Danciu (1966-1971) şi geograful Ignatie O. Berindei (1971-1977).

După înfiinţarea Universităţii (mai 1990), din anul universitar 1990/1991 reapar specializările tradiţionale ale anilor ’60-’70, ca şi altele noi, organizate în facultăţi compozite ca structură. Specializarea Istorie-Geografie a făcut parte din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, pentru ca, din 2002 să se constituie într-o facultate de sine stătătoare. Catedra de Istorie se organizează independent în anul 1998, pentru ca prin Hotărârea nr. 12825/30.09.2003 a Biroului Senatului Universităţii să fie transformată în Departament, urmând să conducă activitatea didactică de profil la nivelul întregii Universităţi.

Specializarea Istorie din cadrul Facultăţii de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale este acreditată, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 676 din 28.06.2007.  În cadrul ei funcţionează un program de studii universitare de masterat cu denumirea Istoria vestului românesc, care este, de asemenea, acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4644 din 30.06. 2008.

Directori ai Departamentului: prof. univ. dr. Sever DUMITRAŞCU (1998-martie 2004), prof. univ. dr. Mihai D. DRECIN (din martie 2004 – martie 2008),  prof. univ. dr. Antonio FAUR (martie 2008-octombrie 2011),  prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ (octombrie 2011- mai 2012), conf. univ. dr. Gabriel MOISA (iunie-iulie 2012 – interimar) şi lect. univ. dr. Florin SFRENGEU (din iulie 2012).

Departamentul de Istorie are ca misiune:

 • promovarea cunoaşterii în comunitatea locală, regională şi naţională;
 • pregătirea cadrelor didactice în domeniul istorie;
 • pregătirea de cercetători pe direcţii de cercetare circumscrise istoriei locale, regionale, naţionale, istoriei relaţiilor internaţionale şi istoriei universale;
 • colaborarea cu alte centre cercetare din ţară şi străinătate;
 • cercetările ştiinţifice realizate de corpul profesoral, dar şi de absolvenţii înscrişi la studii de masterat şi doctorale contribuie la cunoaşterea istoriei locale, regionale, naţionale si europene.
 • pregătirea absolvenţilor pentru locuri de muncă în: instituţii de cultură, în instituţiile administrative public locale.

Obiectivele Departamentului de Istorie sunt:

 • menţinerea numărului optim de studenţi/specializare la un nivel care să asigure desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ;
 • înfiinţarea unor posibile noi specializări, în concordanţă cu ritmul dezvoltării cunoaşterii în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii si ale calificărilor;
 • introducerea revistei departamentului într-o categorie CNCSIS superioară;
 • înfiinţarea unor laboratoare de cercetare: Istorie veche si Arheologie, Antropologie istorică, Istorie medie şi paleografie, Istorie modernă si contemporană;
 • încheierea de acorduri cu alte universităţi din ţară si străinătate, în vederea schimbului de studenţi si cadre didactice;
 • asigurarea şcolarizării şi specializării studenţilor si absolvenţilor pe linia ciclurilor: licenţă – masterat- doctorat;
 • compatibilizarea disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ cu cele similare de la alte universităţi din ţară şi U.E.;
 • îmbunătăţirea raportului dintre disciplinele obligatorii, opţionale, de specialitate si facultative, în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional;
 • punerea la punct a unui sistem eficient de urmărire a încadrărilor absolvenţilor pe piaţa muncii (strânsă legătură cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituirea unei întâlniri anuale cu absolvenţii);
 • recrutarea studenţilor se va face ţinând cont de următoarele principii: transparenţă, nediscriminare, competenţe academice, informaţii reale si corecte