Confirmarea ocupării locului


Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
  • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
  • se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017;
  • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii și semnarea contractului de școlarizare.

 

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

 

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.

 

Listele finale împreună cu dosarele candidaţilor care au confirmat şi a celor care nu au confirmat sau sunt respinşi vor fi predate de secretarul de comisie al Admiterii pe bază de proces verbal secretarului șef al facultății, cu verificarea tuturor dosarelor dacă acestea conţin toate documentele conform metodologiei.